Om meg

Bildet mitt
Inspektør og rådgiver ved Selbu ungdomsskole

torsdag 3. april 2014

Tidsklemma


Tidligere, jeg vet ikke helt når, var det slik at elever respekterte sine lærere rett og slett bare fordi de var lærere. Nå er det heldigvis blitt slik at elever respekterer sine lærere fordi de fortjener respekt. Det er viktig at elevene respekterer lærerne sine. Det er viktig at de har tiltro til at de vil dem vel, og at de har tro på at de kan gi dem meningsfull undervisning og opplevelser av mestring. Elevene har blitt mer krevende. Takk og pris for det. Norge har godt av at vi oppdrar reflekterte unge som stiller krav til sine autoriteter.

Dermed er det kanskje også blitt mer krevende å være lærer? Dagens lærer må motivere sine elever for at de skal oppleve hans opplæring som relevant. Hva må en lærer inneha av kvaliteter da? For det første må han være faglig sterk. Å kunne sitt fag er avgjørende for å skape engasjement. For det andre skal elevene tilegne seg og befeste kunnskapene, ferdighetene og holdningene som forventes i faget. Læreren må ha godt gjennomtenkte ideer om hva som skal til for at elevene skal oppnå dette. Det er en krevende jobb å tilegne seg og vedlikeholde den faglige dyktigheten en lærer trenger. Det er en minst like krevende jobb å skape, evaluere og omskape gode undervisningsopplegg. Det er TIDkrevende.

Det er opprørsstemning i landets lærerstand for tiden. Lærerne opplever at arbeidsgiveren deres representert ved Kommunenes Sentralforbund (KS) ikke forstår og tar på alvor det som er spesielt krevende med yrket deres. Lærerne kjemper ikke for å få beholde sin lange sommerferie eller muligheten til å ha fri i jula, påska og andre perioder når resten av landet må på jobb. Derimot kjemper de om å få lov til å jobbe intensivt for elevene når elevene faktisk er på skolen. De kjemper for å få lov til å bruke mye tid på elevene. Lærerne er en ærekjær og engasjert yrkesgruppe som inderlig ønsker å gi Norge så oppvakte og reflekterte unge som mulig.

Skolen har forandret seg mye siden du var elev (uansett hvor gammel du er). Skolen som organisasjon er i kontinuerlig utvikling, og behovet for samarbeid lærerne mellom har økt betydelig, og kommer sannsynligvis til å fortsette å øke. Jeg er skoleleder. Det er min jobb blant annet å påse at skolen jeg har delansvar for, utvikler seg som en enhet i en noenlunde lik retning. Jeg har derfor et behov for å samle lærerne på min skole til felles refleksjoner, samarbeid og kompetanseheving. Slikt utviklingsarbeid krever stor innsats av alle involverte parter. Det er TIDkrevende.

Flere ledende skoleforskere peker på at de skolene som oppnår gode resultater, er de skolene som klarer å bevege seg som en samlet enhet. Der lærerne samarbeider faglig, utvikler seg sammen og lærer av hverandre skapes den beste undervisningen for elevene. All moderne organisasjonsutvikling foregår i et fellesskap mellom de som jobber sammen. Alle som skal være med i dette fellesskapet, må bidra til at det utvikler seg i samme retning og med felles mål. Dette må skoler med alle sine ledere og lærere ta innover seg, og tilpasse seg til.

Så langt, alt vel og lite som skaper uenighet eller konflikt. For det er tid dette handler om. Hvor mye tid skal brukes på undervisningsplanlegging og retting, og hvor mye tid skal brukes på felles skoleutvikling? Det beste, men akk så fjerne, ville være om man kunne bruke mer tid på begge deler, men inntil politikerne er villige til å bruke betydelig mer penger på skole enn de gjør i dag, må vi forholde oss til den tiden vi har å rutte med. Så hvilken tid skal prioriteres; tiden lærerne benytter til for- og etterarbeid eller tiden til skoleutvikling? For meg vil det alltid være lærerens møte med elevene som er skolens viktigste og mest betydningsfulle arena, og læreren må få den nødvendige tiden til å gjøre dette møtet så godt som mulig. Som leder er det min jobb å gjøre mine medarbeidere best mulig i stand til å gjøre en best mulig jobb. Derfor ser jeg det ikke som hensiktsmessig eller ønskelig å pålegge lærerne mer undervisning, ei heller å kreve at lærerne skal være på skolen lenger ut i elevenes sommerferie enn de er i dag.

Lærernes arbeidstidsavtale gir de råderett over ca 1/3 av arbeidstida si. Denne tida bør lærerne fortsatt få beholde styringa på, ettersom de selv er best i stand til å vurdere hvordan de skal legge opp undervisninga for elevene sine. Det kan hevdes at det er betenkelig at 1/3 av lærernes arbeidstid er unndratt ledernes råderett. Prinsipielt er jeg enig i dette. Likevel er det en løsning som fungerer veldig godt for skolen og for lærerne. Det er svært unntaksvis at en skoleleder har et reelt behov for å styre denne tiden. Alle lærerne jeg kjenner benytter denne tiden samvittighetsfullt og til det beste for skolen og elevene. Jeg oppfatter det som dårlig arbeidsgiverpolitikk å straffe flertallet dersom et mikroskopisk mindretall utnytter en rettighet.

Som leder er det som sagt også min jobb å utvikle organisasjonen jeg har medansvar for. For å tilgodese dette behovet mener jeg man burde organisere den tiden som allerede ligger i avtaleverket til fellestid annerledes. Disse burde samles til tre til fire ekstra planleggingsdager i løpet av skoleåret. Dette vil føre til en utvidelse av rammene for elevenes skoleår. Eller sagt på en annen måte; flere fridager for elevene i løpet av skoleåret, men kortere sommerferie. Samtidig vil flere planleggingsdager for lærerne gi mindre møtetid i ei normal arbeidsuke, og de vil dermed ikke avspasere like mye på sommeren. Enkelte vil hevde at dette er det mulig å få til også innenfor dagens avtaleverk. Dessverre viser det seg at det er svært vanskelig å få lærerorganisasjonene lokalt med på en slik endring. Derfor mener jeg at en ny avtale bør sikre at skoleleder og skoleeier i større grad kan ha myndighet til å utvide rammene for både lærernes og elevenes skoleår. Denne muligheten bør likevel begrenses til inntil én uke mer enn det som er tilfelle i dag. En større utvidelse enn det er uhensiktsmessig, og vil ikke tjene elevens opplæring.

Flere vil nok påpeke at dette er en naiv og forenklet fremstilling av de faktiske forholdene i konflikten om lærernes arbeidstid, og det vil de nok ha mye rett i. Jeg er klar over at det er flere problemstillinger knyttet til denne debatten som jeg ikke har berørt. Til syvende og sist handler det likevel om hva skolen har behov for at lærerne benytter tiden sin til. Jeg kan ikke se annen konklusjon på det enn at lærerne må få bruke god tid på planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning. Dersom politikerne på nasjonalt nivå ønsker å øke bevilgningene til skole, mener jeg at det er riktig at noe av denne ressursen benyttes til økt tid til felles skoleutvikling.
Torbjørn Morset Størseth
Medlem i Skolelederforbundet 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar